• Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

Laatste nieuws

Noflik Tegearre spilet 3 ienakters

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

In bolle yn de hûs: Gryt Feenstra komt thús fan har wurk en hat foar har man Bjinse, dy't de húshâlding docht, in nuver boadskip.

Lees meer...
Smaller Default Larger

Agenda 2016

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

In bolle yn de hûs:

Gryt Feenstra komt thús fan har wurk en hat foar har man Bjinse, dy't de húshâlding docht, in nuver boadskip. In kollega fan har, in jonge frou dy't gjin man ha wol mar wol in bern, hat har frege oft Bjinse har dêr net by helpe koe. Dit liket Bjinse nei fleanen. De ôfspraak is lykwols dat Antsje, de kollega, oer in kertier komme sil. Hoe sil dit ôfrinne?

Buulsit:

Olga en Emiel binne in spantsje. Hja komme elk út in alhiel oar miljeu. De âlders fan Emiel komme op besite by de mem en beppe fan Olga. In famylje út de "hegere" kringen by in famylje út de "legere" stân. Foaral ek yn it taalgebrûk sitte grutte ferskillen.

In hûs mei hûshaldster:

De famylje Singelsma komt te húsbesjen by de widdo Arends, dy't nei in lytser hûs yn 'e stêd ta wol, omdat de tún har te bewurklik wurdt. Yn in advertinsje yn 'e krante biedt sy har hûs oan 'mei húshâldster', want dêr hat sy yn 'e stêd ek gjin ferlet mear fan. De priis, dy 't sy foar har hûs freget, falt Singelsma sa bot ôf, dat er net fierder wol as de wenkeamer: de keap kin neat wurde. Syn frou wol dochs wol graach wat mear fan it hûs sjen en fansels giet frou Arends har mei alle wille foar om in slach troch it hûs. Yn dy tiid komt Singelsma yn 'e kunde mei de húshâldster en dan binne hy èn it hûs samar ferkocht......

Hoe dat gean sil, kinne jim wer komme te sjen. 

 

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Zaterdag 29 oktober 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Vrijdag 4 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumerzwaag
Zaterdag 5 november 20.00 uur De Tredder Westergeest
Vrijdag 11 november 20.00 uur Old Dutch Westereen

 

 015