Agenda 2019

Dit jier spylje wy it stik “Wat binne wy moai fuort” fan Diana Molshouwer wat oerset is troch Siep Jorna.

 Dit is in klucht yn trije bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

 Yn it koart efkes wer it om giet:

Dit jier geanne wy op safari en it moaie is jim geanne mei us mei op reis.
Dat dit net in gewoane safari wurdt sil al gau blike en der stjit us in hiel aventoer te wachtsjen.
De rike Luciel giet mei om opskeppe te kinnen by har freondinnen. Henry har man, in goede siel giet lykwols om in hiele oare reden mei as syn frou.
Henk en Annie ha in priis wûn en sjogge alhiel nei de reis ut.
Emma is lui jong en unferskillig en troch heit en mem op reis stjoert. Sy makket it reisselskip kompleet.
Dat Fred de reislieder oan dit selskip syn hannen fol hat is al gau dudlik.

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Saterdei 26 oktober 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Freed 1 november 20.00 uur Old Dutch Westereen
Saterdei 2 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumersweach
       

 

 015