• Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

Laatste nieuws

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Lees meer...
Smaller Default Larger

Dit jaar spelen wij het stuk "Yn Adamskostum" van J Zonruiter. De familje komt by elkoar want omke Jehannes is net mear. Se moat de erfenis regelje mar kinne net sa best meielkoar.

Hoe dat gean sil, kinne jim wer komme te sjen.

 

Sinds de oprichting zijn de volgende stukken gespeeld:

2002 Ienakters,Prei en prostitusje,op é knibbels. 

2003 Klamme Lape sit op swart sied. 

2004 Myn domdryste muoike

2004 Freonen fan Tenerife

2005 En wy blieuwe ek te sliepen. 

2006 Bonbons mei in lintsje 

2007 De magnetron

2008 Pater en non wer binne wy oan Begûn.

2009 Heibel op Galamastins.

2010 Troch omstandigheden gjin foarstelling

2011 Mei ik no mem sizze??

2012 3 éénakters:       

2013 Famylje Bruinsma yn de bocht / Groeten fan de Veluwe

2014 Mine Totalos

2015 Yn Adamskostum