Smaller Default Larger

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Lees meer: Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Noflik Tegearre spilet 3 ienakters

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

In bolle yn de hûs: Gryt Feenstra komt thús fan har wurk en hat foar har man Bjinse, dy't de húshâlding docht, in nuver boadskip.

Lees meer: Noflik Tegearre spilet 3 ienakters

Noflik Tegearre spilet Mine Totalos

Afdrukken

Zo komen er een aantlal dames voorbij en moeder Meindertsma ziet het huwelijksbootje al varen maar wie is nou de echte Mine Totalos???cruise2

Noflik Tegearre spilet Yn Adamskostuum

Dit jier komme wy mei it stik "Yn Adamskostum" van J Zonruiter.

De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best meielkoar.

Lees meer: Noflik Tegearre spilet Yn Adamskostuum

Facebook en Twitter

Vanaf nu zijn wij ook op social media!

Op twitter kun je ons volgen via @nofliktegearre Maar ook houden wij je op Facebook via Noflik Tegearre op de hoogte!

Meer artikelen...

  1. Kaarten
  2. UItvoering