• 3 ienakters
  3 ienakters

  De famylje Singelsma komt te húsbesjen by de widdo Arends, dy't nei in lytser hûs yn 'e stêd ta wol, omdat de tún har te bewurklik wurdt.

 • Yn Adamskostum
  Yn Adamskostum

  De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best mei elkoar

 • Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Mei ik no mem sizze?
  Mei ik no mem sizze?

  Ook nu weer een humorischisch stuk met een slot waar menig traantje viel bij het publiek.

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

Laatste nieuws

Wat in skrik!

Dit is in klucht yn twa bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

Yn it koart efkes wer it om giet:
Berend-Benny foar freonen-Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen.

Lees meer...
Smaller Default Larger

Agenda 2018

 

Dit is in klucht yn twa bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

 

Yn it koart efkes wer it om giet:

Berend-Benny foar freonen-Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen. 

Ut in eardere ferhâlding hat er in dochter,Maaike, dêr’t er neat fan ôf wit. Dy is no nei har heit op syk gien, mei help fan it TV-programma Spoorloos. Se ha, sûnder dat Berend der erch yn hat,regele dat Maaike in keamer hiert by Sippy,dy’t by harren oan hûs in Bêd en Brochje hat.
As Berend in brief kriget fan Spoorloos, dêr’t ynstiet dat in frou him nei al dy jierren moetsje wol, brekt de panyk ut, want Sippy mei dêr  ût noch yn neat fan witte. Mei help fan Sjoerd syn freon en kollega besiket er te rêden wat der te rêden falt. Hy wurket him lykwols hieltyd fierder yn de nêsten. Sil er him der noch ut rêde? Dat spant derom. Wês mar bliid dat jim net yn syn skuon stean.

 

 

 

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Saterdei 27 oktober 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Freed 2 november 20.00 uur Old Dutch Westereen
Saterdei 3 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumersweach
       

 

 015