• 3 ienakters
  3 ienakters

  De famylje Singelsma komt te húsbesjen by de widdo Arends, dy't nei in lytser hûs yn 'e stêd ta wol, omdat de tún har te bewurklik wurdt.

 • Yn Adamskostum
  Yn Adamskostum

  De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best mei elkoar

 • Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Mei ik no mem sizze?
  Mei ik no mem sizze?

  Ook nu weer een humorischisch stuk met een slot waar menig traantje viel bij het publiek.

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

Laatste nieuws

Wat in skrik!

Dit is in klucht yn twa bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

Yn it koart efkes wer it om giet:
Berend-Benny foar freonen-Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen.

Lees meer...
Smaller Default Larger

Agenda 2019

Dit jier spylje wy it stik “Wat binne wy moai fuort” fan Diana Molshouwer wat oerset is troch Siep Jorna.

 Dit is in klucht yn trije bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

 Yn it koart efkes wer it om giet:

Dit jier geanne wy op safari en it moaie is jim geanne mei us mei op reis.
Dat dit net in gewoane safari wurdt sil al gau blike en der stjit us in hiel aventoer te wachtsjen.
De rike Luciel giet mei om opskeppe te kinnen by har freondinnen. Henry har man, in goede siel giet lykwols om in hiele oare reden mei as syn frou.
Henk en Annie ha in priis wûn en sjogge alhiel nei de reis ut.
Emma is lui jong en unferskillig en troch heit en mem op reis stjoert. Sy makket it reisselskip kompleet.
Dat Fred de reislieder oan dit selskip syn hannen fol hat is al gau dudlik.

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Saterdei 26 oktober 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Freed 1 november 20.00 uur Old Dutch Westereen
Saterdei 2 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumersweach
       

 

 015