Smaller Default Larger

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Peter is hast de nije lieder fan syn poltitieke partij en dit bringt hiel wat wurk en stress mei him mei.
As dan skoanmem Victoria ûnferwachts komt te utfanhûzjen is hy net sa bliid. Sy soarchet altyd foar tukelteamen en dat is dit kear fansels ek net oars.

Freondinne Mirjam en freon en hûsdokter Herbert wurde der tsjin wil en dank ek yn belutsen.
En as der dan ek noch soan Sjoerd ut in foarhinne relaasje fan Peter op it aljemint komt mei syn frou Martine en har heit Richard dan liket it foar de polityke kariere fan Peter net sa best.

Koartom in noflike jûn laitsjen mei “Noflik Tegearre sit der wer oan te kommen.

Datum   Tijd Locatie  Plaats Voorstelling
       
Saterde 4 november 20.00 uur Dorpshuis de Bazuin Triemen
Freed 10 november 20.00 uur Old Dutch Westereen
Saterdei 11 november 20.00 uur De Trije Doarpen Kollumersweach