Noflik Tegearre spilet Yn Adamskostuum

Published on Tuesday, 01 September 2015 12:20

Dit jier komme wy mei it stik "Yn Adamskostum" van J Zonruiter.

De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best meielkoar.

 

015

Hoe dat gean sil kinne jim wer komme te sjen.

Wy begjinne om 20:00 oere. Intree folwoeksenen €7,50,- bêrn €5,00,-

By de Old Dutch kinne jo earst ek gebrûk meitsje fan in moai arrangemint.
Fanôf 18:00 oere waarm-en kâldbuffet en inclusief intree foar toniel.
Dit alles kostet dan €24,95