Smaller Default Larger

Wat in skrik!

Dit is in klucht yn twa bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

Yn it koart efkes wer it om giet:
Berend-Benny foar freonen-Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen.

Read more: Wat in skrik!

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Read more: Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Noflik Tegearre spilet Yn Adamskostuum

Dit jier komme wy mei it stik "Yn Adamskostum" van J Zonruiter.

De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best meielkoar.

Read more: Noflik Tegearre spilet Yn Adamskostuum

Noflik Tegearre spilet 3 ienakters

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

In bolle yn de hûs: Gryt Feenstra komt thús fan har wurk en hat foar har man Bjinse, dy't de húshâlding docht, in nuver boadskip.

Read more: Noflik Tegearre spilet 3 ienakters

Noflik Tegearre spilet Mine Totalos

Afdrukken

Zo komen er een aantlal dames voorbij en moeder Meindertsma ziet het huwelijksbootje al varen maar wie is nou de echte Mine Totalos???cruise2