• 3 ienakters
  3 ienakters

  De famylje Singelsma komt te húsbesjen by de widdo Arends, dy't nei in lytser hûs yn 'e stêd ta wol, omdat de tún har te bewurklik wurdt.

 • Yn Adamskostum
  Yn Adamskostum

  De familje komt byelkoar want omke Jehannes is net mear. Se mat de erfenis regelje mar kinne net sa best mei elkoar

 • Mine Totalos
  Mine Totalos

  Een blijspel in drie bedrijven wat zich afspeelt op het sloop bedrijf van de familie Meindertsma.

 • Heibel op Galamastins.
  Heibel op Galamastins.

  Een hilarisch toneelstuk over het wel en wee op Galamastins. Gespeeld in 2009.

 • De magnetron
  De magnetron

  Een humorischisch toneelstuk met een serieuze boodschap. Gespeeld in 2007 

 • Mei ik no mem sizze?
  Mei ik no mem sizze?

  Ook nu weer een humorischisch stuk met een slot waar menig traantje viel bij het publiek.

 • Klamme Lape sit op swart sied
  Klamme Lape sit op swart sied

  Een prachtig mooie uitvoering waar met veel enthousiasme de rollen gespeeld werden. Uitgevoerd in 2003.

neiste neis

Wat in skrik!

Dit is in klucht yn twa bedriuwen en soarget foar hiel wat argewaasje.

Yn it koart efkes wer it om giet:
Berend-Benny foar freonen-Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

Fan jins famylje moatte jo it hawwe.

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith. 

Smaller Default Larger

Dit jier spylje wy: Wat in skrik!  fan  Henk Sloots

It stik spilet him of yn it bed en brochje fan Sippy Faber.

 

 

Fanof de oprichting binne de folgende stikken spyle:

 

 • 2002 Prei en prostitusje, o godskes Geeske, op é knibbels. (3 ienakters)
 • 2003 Klamme Lape sit op swart sied. 
 • 2004 Myn domdryste muoike
 • 2004 Freonen fan Tenerife
 • 2005 En wy blieuwe ek te sliepen. 
 • 2006 Bonbons mei in lintsje 
 • 2007 De magnetron
 • 2008 Pater en non wer binne wy oan Begûn.
 • 2009 Heibel op Galamastins.
 • 2010 Troch omstandigheden gjin foarstelling
 • 2011 Mei ik no mem sizze??
 • 2012 De gaswacht, Kofje of the, prei en prostitusje (3 ienakters)  
 • 2013 Famylje Bruinsma yn de bocht / Groeten fan de Veluwe
 • 2014 Mine Totalos
 • 2015 Yn Adamskostum
 • 2016 Bolle yn e hûs, Buulsit, in hûs mei in hûshaldster (3 ienakters)
 • 2017 Fan jins famylje moatte jo it hawwe
 • 2018 Wat in skrik!